Religion/Spirituality ~ Bonnie Raitt

“Religion is for people who are scared to go to hell. Spirituality is for people who have already been there.” -Bonnie Raitt